Privacy & Cookie Policy

Mieke Van Tuyckom - Laatste update 03/01/2023

In deze Privacy Policy wordt een toelichting gegeven met betrekking tot de wijze waarop Mieke Van Tuyckom met O.N. 0685.465.742 gegevens verzameld van de bezoekers, die toegang krijgen tot www.enoughbacktome.com (site) of die op een andere wijze persoonsgegevens met ons delen.

Waarom heeft Mieke Van Tuyckom uw gegevens nodig?

Mieke Van Tuyckom verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Mieke Van Tuyckom uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een coaching-, energetische behandeling-, hypnotherapie- of trainingsopdracht of het toezenden van informatie waar u Mieke Van Tuyckom om verzocht hebt.  Het verwerken van uw persoonsgegevens is ook nodig om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruik maakt van de Site en/of andere informatie met ons deelt, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan,  gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw peroonsgegevens zoals staat beschreven in deze Privacy Policy.

Wat voor gegevens verzamelen we?

Op de website van Mieke Van Tuyckom worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekersgedrag. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens kunnen zijn: uw voor-en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw emailadres, uw ip adres.

We verhuren, verkopen of delen informatie van gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacy beleid.

Behalve voor de doeleinden die in deze Privacy Policy worden vermeld, kunnen we ook persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden :

  • het hosten en beheren van onze site
  • om u advertenties te tonen, om het succes van onze reclamecampagnes te kunnen evalueren en om onze gebruikers opnieuw te kunnen benaderen,
  • om u te voorzien van reclame-aanbiedingen en reclamemateriaal met betrekking tot onze site en dienstverlening
  • om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te voeren.

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijze noodzakelijk is om deze informatie te delen om : (a) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheid verzoeken na te leven; (b) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (c) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (d) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (e) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (f) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Mieke Van Tuyckom neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Mieke Van Tuyckom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar : info@enoughbacktome.com. Mieke Van Tuyckom zal zo snel mogelijk (binnen de 4 weken) op uw verzoek reageren.

Bewaren van uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om onze diensten te kunnen verlenen en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door de wet en regelgeving wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een cookie is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te surfen, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze services sneller en makkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt zijn afgestemd op u en uw interesses en om statische gegevens over uw gebruik van onze services bijeen te brengen.

De site maakt gebruik van volgende cookies :

  1. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als uw internetbrowser wordt afgesloten,
  2. ‘permanente cookies’ die alleen door de site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als uw browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat wij bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt,
  3. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere onlineservices die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze web toegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enz. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw ip-adres op de dag dat u de site bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruikersvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

Marketing

We kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer,… zelf gebruiken of met behulp van onze externe contractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclame-aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst.

Let op : zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@enoughbacktome.com

Updates of wijzigingen van deze Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat de herziene Privacy Policy wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’ bovenaan deze pagina. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van de site, betekent dit dat u deze wijzigingen aan de Privacy Policy erkent, goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u algemene vragen hebt over de site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@enoughbacktome.com.